• ONZE VOORWAARDEN                     

Behoudens andere bepalingen gaan onze algemene voorwaarden voor op alle andere.

  • PRIJZEN                                                         

Onze prijzen zijn netto prijzen, B.T.W. niet inbegrepen. Deze prijzen zijn bovendien indicatief en kunnen zonder mededeling vooraf worden gewijzigd. De facturen worden opgemaakt tegen de op het ogenblik van de levering geldende prijzen. Ze zijn gelijkvormig met de wettelijke beschikkingen van de prijzencommissie van het Ministerie van Economische Zaken.

  • LEVERDATUM

De leverdatum wordt slechts ten titel van inlichting medegedeeld. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot enige vordering op schadeloosstelling, interest of boetes evenmin als op een nietigverklaring van de bestelling.

  • TRANSPORT

Alle klachten betreffende onvolledige en/of beschadigde zendingen dienen rechtstreeks aan de vrachtvoerder ter kennis te worden gebracht en met hem afgehandeld.

  • KLACHTEN en TERUGZENDING VAN GOEDEREN

Eventuele klachten betreffende kwaliteit en prijzen kunnen via mail aan ons gemeld worden, binnen 30 dagen na bestelling. Na deze termijn zullen levering en prijzen beschouwd worden als zijnde definitief en volledig aanvaard. Elke klacht over de kwaliteit moet ons overgemaakt worden samen met het factuurnummer.
De koper heeft het recht ons mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Gelieve ons eerst per mail te verwittigen van uw retourzending. Wij horen graag ook even de reden hiervan, en ontvangen graag uw gegevens voor de terugbetaling. U stuurt dan de ongebruikte goederen in originele vepakking op eigen risico en kosten terug. Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op onze stockartikelen en niet op de  artikelen die gepersonaliseerd werden of samengesteld werden op vraag van de koper!

  • WAARBORG

In geen geval gaat onze verantwoordelijkheid verder dan het vervangen van het product. Uitgesloten uit de waarborg is ook de schade berokkend door brand, overstroming, stroompannen, slechte behandeling alsook onvoorziene omstandigheden en overmacht, onderhoudsfouten, abnormaal gebruik en wijzigingen niet erkend door Plotterpapier.be. Wij aanvaarden evenmin herstellingskosten voor werken uitgevoerd door derden of door onze medecontractanten. Plotterpapier.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de commerciële en/of financiële gevolgen van de slechte werking of een gebrek van de verkochte uitrusting of koopwaar.

  • AANSPRAKELIJKHEID

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid betreffende enige andere schade – noch expliciet, noch impliciet – direct of indirect berokkend aan personen, goederen of bedrijf van de koper en/of van derden.

  • BETALING

De aangekochte goederen zijn via de beschikbare online betaalmogelijkheden direct betaalbaar. Indien U er voor kiest om te betalen via overschrijving, worden de goederen pas uitgeleverd na ontvangst van uw volledige betaling.

  • EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde koopwaar blijft eigendom van Plotterpapier.be zolang het volledige bedrag niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren, om op die manier aanspraak te kunnen maken op terugbetaling bij terugzending van de goederen.

  • BETWISTING

In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Mechelen of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd. Zonder andersluidende bepaling zijn partijen overeengekomen dat enkel Belgisch recht van toepassing is op deze overeenkomst.